logo2 (14K)
down log3 (13K)


zor_kesher (1K) pshita (2K) ehod (2K) bankim (2K) hayiavim (1K) zakaim (1K) mi_anachno (1K) daf_bait (1K)


הגנה על חייבים מפני תביעות בנקים

כאשר אדם נקלע לחובות כדור השלג מתחיל בגלגולו בתביעות כספיות המוגשות על ידי הבנקים. חייבים טועים לחשוב כי אין טעם להתגונן מפני תביעות אלו שכן ממילא הם חייבים לבנק ואין להם כל בסיס להגנה. גישה זאת הינה גישה מוטעית מיסודה אשר תגרום לחייב נזק הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך של התמודדותו עם החובות וזאת מטעמים רבים:

סכומי התביעות במקרים רבים כוללים ריביות ו/או עמלות ו/או דמי שירותים שונים הנגבים על ידי הבנקים באופן לא חוקי ואשר ניתן להפחיתם מסכום התביעה.

היעדר התגוננות מצד החייב מותירה את הבנק במצב בו הוא מקבל פסק דין בהיעדר הגנה נגד החייב כאשר סכום פסק הדין יכלול רכיבים שונים כגון הוצאות ושכרי טרחה אשר ניתן היה לבטלם ו/או להפחיתם בהתגוננות ראויה.

עיכוב הליכי גבייה מצד הבנק לשם הגנה על נכסי החייב יתבצע בשלב זה בו טרם ניתן פסק דין וכל עוד החייב התגונן כנגד תביעת הבנק וההליך תלוי ועומד בבית המשפט. - הליך משפטי נגד בנק יכול להמשך תקופה ארוכה ולקנות לחייב זמן יקר!! ובנוסף מאפשר השגת הסדרי פשרה ראויים עם הבנק כל עוד מתנהל ההליך המשפטי.

מרבית תביעות הבנקים מוגשות בהליך מקוצר (סד"מ / תביעות קצובות בהוצל"פ) כאשר על החייב לבקש ראשית רשות להתגונן כנגד התביעה בטרם יזכה לנהל הליך. הגשת בקשת רשות להתגונן בליווי ועל בסיס חוות דעת מקצועית של רו"ח הינה הדרך הנכונה לקבל רשות להתגונן ולעבור את "מפתן הדלת" לצורך כניסה להליך משפטי מקיף אשר אף הוא ינוהל בליווי ועל בסיס חוות דעת מקצועיות.

משרדנו מעניק את כל השירותים המשפטיים הנזכרים לעיל, כולל חוות הדעת המקצועיות והכל במסגרת ייצוג בהליך מול הבנק2hammer (25K)
הגנה בתביעות בנקים
ניהול הליכי הגנה בליווי חוות דעת מומחה חשבונאי
ביטול מרכיבים לא מבוססים מסכום התביעה
עיכוב הליכי גבייה מצד הבנק בבית המשפט
ניהול מו"מ מול הבנק והפחתת חובות
ביטול ריביות ועמלות
הפחתת סכום החוב
עיכוב הליכים
הגנה על רכוש החייב
הגנה מפני הליכי פינוי דירות
ביטול ו/או עיכוב הגבלת חשבונות בבנק ישראל
הגנה לחייבים בהליכי מימוש דירות וכינוס נכסים
תביעות לתשלום ו/או מתן דיור חלופי לחייבי משכנתא
התנגדויות לתביעות בנקים בסכום קצוב בהוצאה לפועל

שדרות פל-ים 16 חיפה
בית שערי משפט
טלפון: 04-8650448
נייד שי: 054-5911969
פקס: 04-8620764Copyright © 2007 Klinghoffer & Davidson. All rights reserved